Sponsorer

08.10.2021

Är du eller känner du företag som skulle vara intresserade att sponsra enstaka konserter eller bli stående sponsor till orkestern är man välkommen att höra av sig till sponsoransvarig lotta.delling@regionhalland.se. 

Här kan intresserade sponsorer läsa mer om Halmstads Symfoniorkester:

Halmstad Symfoniorkesters mål


Kortsiktiga mål:

Tillgängliggöra den symfoniska musiken för en ung publik. 

Halmstads Symfoniorkester skall ge möjlighet för aktiva stråkensembler, t.ex. Cappella Nova, Stråkensemblen och äldre musikelever att deltaga i orkestern.

Långsiktiga mål 2:

Stimulera och vitalisera kulturlivet i Halmstad med omnejd. 

Långsiktiga mål 3:

Skapa förutsättningar för en dynamisk samverkan mellan musikelever, f.d. musikelever, musiklärare, goda amatörer och yrkesmusiker.

Långsiktiga mål 4:

Skapa de bästa tänkbara förutsättningar för musikernas utveckling.

Långsiktiga mål 5:

Öka intresset för den symfoniska musiken bland allmänheten i södra Halland.

Stadgar för Halmstads Symfoniorkester


Antagna vid årsmöte den 5 mars 2019

§ 1 Föreningens namn skall vara Halmstads Symfoniorkester.

§ 2 Föreningen har sitt säte i Halmstads kommun.

§ 3 Ändamål.

Ändamålet med föreningen är att framföra orkestermusik av mycket god kvalitet. Orkestern skall vara ett forum för musiklärare inom Kulturskolan i Halmstad, intresserade musikelever och fritids- och frilansmusiker, med möjligheter till musikalisk

vidareutveckling.

§ 4 Verksamhet.

För att främja ändamålet skall föreningen organisera konserter i såväl offentliga

som privata sammanhang. Verksamheten skall bedrivas så, att förvärvade intäkter och

ev. bidrag skall användas till verksamhetens främjande.

§ 5 Medlemskap.

Den som vill verka för föreningens ändamål, äger rätt att vara medlem. Ytterst avgör styrelsen vem som får bli medlem.

§ 6 Styrelse.

Föreningen skall ha en styrelse, bestående av minst fem och högst nio ledamöter med suppleanter. Ledamöter och suppleanter utses på Årsmötet för en tid av två år. Vid bildandet av styrelsen utses två av ledamöterna på ett år. Styrelsen konstituerar sig själv och beslutar om arbetsfördelningen inom styrelsen. Ordföranden utses av Årsmötet för ett år.

Ledamöter nomineras av medlemmarna i föreningen. Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med

enkel majoritet om ej annat beslutats. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 7 Mötesverksamhet.

Styrelsen bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Sammanträde skall också

hållas när ordföranden anser att det behövs, eller om minst två ledamöter så begär.

Kallelse utsänds till varje styrelsemöte av ordföranden i samarbete med vice

ordförande/ sekreterare

§ 8 Vid styrelsesammanträdet skall föras protokoll. Av detta skall framgå vilka som varit

närvarande och vilka beslut som fattats. Har skiljaktig mening förekommit, skall denna

antecknas till protokollet.

Protokoll skall justeras av ordföranden och en därtill utsedd ledamot.

§ 9 Räkenskaper skall föras i enlighet med bestämmelser i bokföringslagen. Räkenskapsår är kalenderår.

§ 10 Stadgeändring skall beslutas vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett

ordinarie. Extra årsmöte hålls då styrelsen, revisor eller minst en tiondel av medlemmarna skriftligen begär det hos styrelsen, med angivande av skäl härför.

§ 11 Uteslutning av medlem.

Beslutas vid föreningsstämman efter förslag av styrelsen. Grund för uteslutning

är att medlem inte verkar för föreningens ändamål enl. stadgarna.

§ 12 Styrelsen skall årligen före utgången av februari månad avge årsredovisning, bestående av resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse. Styrelsens förvaltning samt

styrelsens räkenskaper skall årligen granskas av revisor. Revisorn utses av årsmötet.

Revisorn utses för en tid av två år. Revisorn skall senast två veckor före årsmötet

avlämna revisionsberättelse till medlemmarna. Berättelsen skall innehålla uttalande

ifråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Framställs anmärkning skall anledning till denna

anges i berättelsen.

§ 13 Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie årsmöte, skall skriftligen

anmäla ärendet till styrelsen senast fyra veckor före mötet.

§ 14 Föreningen har årsmöte före mars månads utgång.

Kallelse till årsmötet skall innehålla uppgift om de ärenden som skall behandlas på

mötet. Kallelse till årsmötet skall ske senast två veckor före mötet.

§ 15 Vid Årsmötet skall varje närvarande medlem ha en röst. Medlem får företrädas av

ombud. Ombud får företräda högst fem medlemmar.

§ 16 Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1. Val av mötesordförande och sekreterare

2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

3. Val av två justerare

4. Fråga om kallelse behörigen skett

5. Styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse

6. Revisionsberättelse

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Val av ordförande

9. Val av styrelseledamöter och suppleanter

10. Val av revisor

11. Val av valberedning

12. Genomgång av budget och verksamhet för kommande verksamhetsår

13. Fastställande av medlemsavgift till föreningen

14. Övriga ärenden

Vid extra årsmöte skall utöver ärenden enligt punkt 1-4 ovan endast förekomma de ärenden, för vilka föreningsmötet blivit utlyst och som angetts i kallelsen. Beslut på årsmötet utgörs av den mening som fått mer än hälften av de angivna rösterna.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 17 Beslut om upplösning av föreningen fattas av två på varandra följande årsmöten, varav

minst ett ordinarie. På det möte som sist hållits skall beslutet biträdas av minst två

tredjedelar av det på mötet representerade röstetalet.

Vid upplösning av Halmstads Symfoniorkester beslutar årsmötet om disposition av

tillgångarna. Tillgångarna vid upplösning används i första hand för att täcka

föreningens skulder, därefter utskiftas överskottet lika till medlemmarna.