Årsmöteshandlingar 2022

Årsmötesprotokoll 220329 på Najaden

Närvarande: Anna-Stina Mühlhäuser, Anna Hilding, Ulf Fembro, Elisabet Löfberg Haglund, Ulrika Årman, Peter Skoog, Monica Stensman, Anders Ringström, Anousch Muradyan, Alice Rundqvist per telefon

§1 Mötet öppnades.

§2 Till mötesordförande valdes Anna Hilding och till mötets sekreterare valdes Ulrika Årman.

§3 Till rösträknare och justerare valdes Anna-Stina Mühlhäuser och Elisabet Löfberg Haglund.

§4 Röstlängd upprättades.

§5 Frågan om mötets stadgeenliga utlysande besvarades med ja. Dock påpekade Monica S att kallelsen inte gått ut till Cappella Novas medlemmar förrän en vecka före mötet.

§6 Styrelsens årsredovisning (resultaträkning, balansräkning och verksamhetberättelse) godkändes med korrigeringen att kommunbidragets summa var 45 000 kr istället för 40 000.

§7 Revisionsberättelsen upplästes och godkändes.

§8 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§9 Till styrelsens ordförande på 1 år valdes Anna Hilding.

§10 Ulf och Ulrika avgår från styrelsen. Till nya styrelseledamöter valdes på 1 år Anders Ringström, på 2 år Alice Rundqvist och Anousch Muradyan. Här framkom önskemål om att någon lärare från kulturskolan adjungeras vid behov, eftersom man inte funnit någon därifrån som vill vara ledamot.

§11 Till revisor omvaldes Olof Wettermark.

§12 Årsmötet uppdrar åt styrelsen att hitta en extern valberedning.

§13 Verksamhetsplan för resten av 2022 lästes upp. Innehållet ska bearbetas vidare och därefter, runt 1/5, skickas ut till orkestermedlemmarna som då kan ta ställning till medverkan. Styrelsen är angelägen om att inhämta hela orkesterns synpunkter på verksamheten. Diskussion uppstod kring verksamhetsplanen. Peter S framförde två synpunkter: a) vi vill olika i orkestern, t ex vill inte Cappella Nova spela parallellt med egna projekt. b) Vardagskvällar kan bli svårt eller omöjligt för vissa. Någon ansåg att andra orkestrar får vara beredda att strama åt sin verksamhet till förmån för symfoniorkesterns uppbyggnad. Ulrika framförde att CN önskar varva egna produktioner med symfoniproduktioner och då fortsätta erbjuda reptid och ledare för symfoniska stråkrep samt påpekade att styrelsen inte varit enig i frågan om hur kontinuiteten ska se ut. Flera framhöll vikten av samverkan med Najaden, stans övriga orkestrar och föreningar för klassisk musik t ex i form av gemensamma planeringsmöten 1-2 ggr/år.

§14 Beslutades att medlemsavgiften för 2023 blir 100 kr och att medlemskapet inte längre är gruppbaserat utan individuellt. Undantaget är kulturskoleelever som blir medlemmar utan att betala något. Guldmedlemskap på 500 kr behålls. För spelande över 20 år är medlemskapet obligatoriskt.

§15 Inga motioner eller propositioner har kommit in.

§16 Övriga frågor: Det bör finnas plats i dagordningen även för styrelsens propositioner. Alice tycker vi kan sälja annonsplatser i våra programblad. Avgående styrelsemedlemmar avtackades av Anna-Stina med vårliga blomster.

§17 Mötet avslutades.

Vid datorn: Ulrika Årman, sekr

Justeras: Anna-Stina Mühlhäuser, avg ordf Elisabet Löfberg Haglund, ledamot

Verksamhetsberättelse 2021

2021 har trots yttre stiltje varit ett innehållsrikt år för Halmstads Symfoniorkester. Ett ständigt pågående arbete, tolv styrelsemöten (de första åtta digitalt via Teams), och ett otal samtal mellan personer med orkesterns utveckling i fokus har hållits under året. En inspelning och en konsert har genomförts.

11 januari. Planen att i maj 2021 genomföra det sedan tidigare uppskjutna symfoniprojektet med Dvoraks symfoni nr 9 "Från nya världen" m fl stycken fick än en gång senareläggas p g a osäkerheten inför smittläget under våren.

15 februari. För att hålla orkesterlågan brinnande beslöt styrelsen på förslag av Jessica Petersson i vl 1 att under våren göra en digital inspelning i mindre grupper av ett kortare orkesterstycke, till glädje för musiker och publik. Valet föll på Swedish Rhapsody, dvs Hugo Alfvéns Midsommarvaka i ett kortare arrangemang av Merle Isaac. Premiärvisning 6 juni på Najaden och därefter släpp på orkesterns hemsida.

8 mars. Beslut fattas om genomförande av symfoniprojektet med Dvorak mm i januari 2022.
Vi undersöker också möjligheten för en konsert under oktober-21. Mindre grupper ur orkestern med vänner inbjuds formera sig och inkomma med förslag till deltagande i denna ensemblekonsert.

22 mars, Årsmöte. Se separat årsmötesprotokoll.
Anna-Stina Mühlhäuser, Lotta Delling, Ulf Fembro, Ulrika Årman och Anders Wilhelmsson omvaldes på 1 år
Till nya styrelseledamöter på 2 år valdes Elisabet Löfberg Haglund och Anna Hilding.

30 mars, Konstituerande styrelsemöte. via Teams Styrelsen konstituerade sig enligt följande: Ordförande Anna-Stina Mühlhäuser Vice ordförande Lotta Delling Sekreterare Ulrika Årman, Kassör Ulf Fembro
Övriga ledamöter: Anders Wilhelmsson, Elisabet Löfberg Haglund och Anna Hilding.

Björn Lindahl, Johanna Lewis, Jessica Petersson och Christopher Kandelin lämnade sina styrelseuppdrag och avtackades för sitt arbete.

13 april. Planering av inspelningen av Swedish Rhapsody: Inspelningsdatum 8/5 i Konsertsalen på Najaden. Inspelningsledare och ansvarig för klippningen är Armend Hajra, med hjälp av en elev + Mikael Johansson som musikalisk samordnare. Ett

logistikschema utarbetas med maximalt 5 musiker samtidigt på den stora scenen. In- och utgång i ett flöde utan krockar. Ett click-track att följa i hörlurarna spelas in på förhand av stämledarna.

Katarina Andreasson, mycket uppskattad dirigent för Halmstads Symfoniorkesters första konserter i januari 2020, ger klartecken för att leda även orkesterns kommande produktion med Dvoraks symfoni nr 9 som huvudnummer.

En trestegsraket tar form i vårens styrelsearbete - inspelningsrelease 6 juni, uppstartskonsert i oktober med kammarmusikinslag samt efterlängtad symfonikonsert jan -22.
Första steget blir en riktig succé! Den 8 maj spelas orkestern in i smågrupper på Najaden. Musikerna spelar 3-4 åt gången med behörigt inbördes avstånd på konsertsalens scen.

17 maj. Inspelningen 8/5 på Najaden är noggrant planerad och avlöper väl. Både Radio Halland och HP är på plats och rapporterar från inspelningen.

6 juni. Den färdiga inspelningen av Swedish Rhapsody släpps under pompa och ståt på Najaden. Medlemmar och spelande inbjuds att lyssna på ordförandens tal och skåla i solen utanför entrén, sedan gå in och avnjuta inspelningen i konsertsalen och slutligen vandra bort till Gamla Flygfältet för mingel med lotteri, glass och musik. Våra sponsorer Eva Aronsson, Fredblads Arkitekter AB och MotorHalland är förstås inbjudna och synliga på evenemanget. Ett flertal lokala företag har skänkt priser till medlemslotteriet (SIA-glass, Hotell Tylösand, Musikalen, Skånska hembageriet, Blommor från oss m fl).

14 juni. Vi utvärderar och gläds över ett väl genomfört evenemang med många nöjda deltagare.

10 augusti (IRL, hurra!!) Inventering av inkomna förslag till konserten med mindre ensembler 9 oktober på Najaden. Ulf Fembro är konferencier och Kulturskolans nye chef Peter Bäckström har tackat ja till att hålla ett anförande i samband med konserten. Servering av Mobila kocken i foajén i pausen.

10 september. Publikrestriktionerna är upphävda vilket gör det möjligt att utan inskränkningar välkomna publiken till konserten 9 oktober på Najaden.

6 oktober. Genomgång av praktiska ting inför ensemblekonserten 9 oktober på Najaden. Konserten har fått benämningen Uppstartskonsert, och vi ser verkligen fram emot att efter denna långa tid åter möta publiken.

Ouvertyr ur orkestersvit nr 1 av J S Bach för cembalo och stråkar inleder programmet, följt av mer Bach, en sats ur solosonat för violin. Därefter en triptyk framförd av stråkorkestern Cappella Nova: Terje Björklunds Carmina på bägge sidor omgiven av två satser ur W A Mozarts Eine kleine Nachtmusik. Efter pausen med servering i foajén följer Peter Bäckströms tal som bl a tros beröra vikten av att det finns en symfoniorkester i Halmstad. Beethovens pianokvintett i Ess dur op 16 och två satser ur den okända men underbara septetten av Adolphe Blanc avrundar konserten.

9 oktober. Uppstartskonserten på Najaden, välbesökt och lyckad på flera sätt - spelande och publik fick komma samman, lyssna på och inspirera varandra och låta drömmen om symfoniorkester få nytt liv. Kulturskolans nye rektor Peter Bäckström höll ett intressant anförande och ett flertal konstellationer bjöd på kammarmusik av bästa slag. Det sista verket var i akut fara för att inte kunna spelas vid konserten eftersom ensemblens hornist Eva Aronsson kvällen innan insjuknat i halsfluss. Dock lyckades hon själv genom sitt stora kontaktnät hitta en fantastisk ersättare i Philip Foster från GöteborgsOperans orkester som kom till undsättning med kortast möjliga tidsmarginal. Ulf Fembro hade dialog på scenen med flera av de medverkande vilket bidrog till en varm stämning och god publikkommunikation.

Konserten marknadsfördes med affischer, flyers, pressrelease i HP samt på sociala medier. Alla (med undantag av Philip Foster) medverkade gratis vid denna konsert.

12 december. Symfonikonserterna 15-16 januari närmar sig. Oktober till december repeterades det i form av stämrep, sektionsrep och två förberedande tuttirep (med hjälp av Mikael Johansson).
Ett koncept för familjekonserten 16 januari har utarbetats, en saga baserad på Dvoraks resa till Amerika, framförd av en av Kulturskolans dramapedagoger tillsammans med att orkestern framför valda delar av Dvoraks symfoni nr 9. Liksom vid premiärkonserterna 2020 har Tommie Haglund vänligen lovat hålla en introduktion innan konserten.

Ulf Fembro har erbjudit sig att vara inspicient med övergripande ansvar för publikmottagande, vaccinationsapp, servering och kontakt med Najadens tekniker Pontus Thorén. Några elever och föräldrar hjälper till.

Arbetet med att förankra orkesterns framtida verksamhet har pågått under året.

Ett antal goda möten med syfte att kommunicera orkesterns potential och behov har kommit till stånd under året.
Det har bl a varit möten med kulturhandläggare Caroline Carlsson på Kommunen, med Konserthusgruppen och med Kulturskolans chef Peter Bäckström.

Marcus Lundberg, chef för "Enhet upplevelser" där Najaden ingår, kallade i början av september till möte tillsammans med Konserthusgruppen och Kammarmusikföreningen. Samarbete kring ett gemensamt spår, "Najadens klassiska", diskuterades, t ex i form av samordning av evenemang och marknadsföring.

Orkesterns ordförande och vice ordförande mötte också Kulturnämnden vid en föredragning på Najaden 21 oktober och fick då tillfälle att kort presentera orkestern, dess planer och behov.

Under året har aktiviteten på sociala medier tagit fart så att vi nu har nått över 7000 följare.

3-4 Medlemsbrev med aktuell information om orkestern har under året skickats ut till alla spelande och stödjande medlemmar. Antalet medlemmar var 31/12 2021 77 st.

En av styrelsens viktigaste uppgifter är att söka bidrag för orkesterns verksamhet. Ett kommunalt bidrag på 45 000 kr har sökts och beviljats under året, liksom ett regionalt bidrag på 100 000 kr för nödvändig medverkan av professionella musiker, företrädelsevis från Halland. Föreningen har under året registrerat sig hos Skatteverket som arbetsgivare för att kunna betala ut löner och ersättningar.

Orkestern har också beviljats ett verksamhetsbidrag över 3 år från kommunen vilket mottagits med lättnad. Två stora utgiftsposter är i nuläget lokalhyra och musiklärarmedverkan, men med stöd från kommunen och regionen kan vi nå målet; en kontinuerligt verksam orkester, ett nav i musiklivet och en spridare av glädje och samhörighet bland invånarna i Halmstad med omnejd.

Ordförande Anna-Stina Mühlhäuser, Sekreterare Ulrika Årman, Ledamot Anders Wilhelmsson

Vice ordförande Lotta Delling, Kassör Ulf Fembro, Ledamot Anna Hilding, Ledamot Elisabet Löfberg Haglund 

Ekonomisk berättelse

Resultaträkning

Intäkter:

Biljettintäkter 15.655,63 kronor

Medlemsavgifter 2021 10.502 kronor

Övrigt allmänt understöd 40.000 kronor

Kommunalt stöd 45.000 kronor

Summa 111.157,63 kronor

Utgifter:

Filminspelning 5.000 kronor

Annonsering 7.118 kronor

Hemsida 1.366 kronor

Bankavgifter 840 kronor

Mat vid konsert 9/10 4.125 kronor

Summa 18.449 kronor

Resultat 92.708,63 kronor

Balansräkning

Tillgångar vid årets slut

Bank 126.425,30 kronor

Eget kapital och skulder

Eget kapital

från föregående år 33.716,67 kronor

Årets resultat 92.708,63 kronor

Summa 126.425,30 kronor