Årsmöte 22 mars 2024

Dagordning för årsmöte i den ideella föreningen Halmstads Symfoniorkester Fredagen 22 mars 2024 kl 17:00 i Studio 3 på Najaden

1. Årsmötets öppnande.

2. Val av mötesordförande och sekreterare.

3. Val av 2 rösträknare och justeringspersoner att jämteordf. justera
protokollet.

4. Upprättande av förteckning över närvarandemedlemmar (röstlängd).

5. Fråga om kallelse behörigen skett.

6. Styrelsens årsredovisning: resultaträkning, balansräkning och
verksamhetsberättelse.

7. Revisionsberättelse.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Val av föreningens ordförande.

10. Val av styrelseledamöter och ev suppleanter.

11. Val av revisor.

12. Val av valberedning som ges uppdraget att inför årsmötet 2025 föreslå ev nya personer till styrelse eller revision.

13. Verksamhetsplan för det kommande året.

14. Fastställande av medlemsavgiften för 2025.

15. Övriga ärenden.

16. Mötets avslutande. 

Halmstads Symfoniorkester Bankgiro 5564-7291 Org nr 802523-3092
Adress: c/o Hilding, Hult Backabo 548, 305 94 Halmstad